Projekt Příběhy z dějin našeho města se skládá dvou cyklů krátkých přednášek seznámí studenty dějepisného semináře posledních ročníků SŠ s vybranými příběhy z dějin města Opavy.

První cyklus se skládá z cca 20 minutových přednášek, které představí osudy významné i méně známé osobnosti, místa či předmětu (např. listiny uložené v ZA Opava nebo předmětu ze sbírek SZM) spojeného s historií města. Témata jednotlivých přednášek jsou zvolena tak, aby obsáhla celé období existence Opavy jako právního města, tj. od středověku do dnešní doby. Na příkladu konkrétních osob, míst či událostí budou také představeny fenomény spojené s dějinami měst, historického Slezska i českých zemí obecně.

Druhý cyklus se skládá z krátkých přednášek a navazuje formou i obsahem na ten předcházející. Cílem bude opět prostřednictvím příběhů konkrétních osobností, míst či událostí z dějin Opavy představit fenomény spojené s dějinami měst, historického Slezska i českých zemí obecně a přiblížit studentům dějepisného semináře nejen historii „jejich“ města, ale i metody historikovy práce. Prezentace vybraných témat bude ale realizována formou rozhovoru mezi autorem díla (studie, kniha, projekt apod.) a moderátorem. Přitom bude promítána prezentace vhodně doplňující probíranou problematiku.

TÉMATA PŘEDNÁŠEK 1. CYKLU

  • Příběh nejstarší listiny (vznik středověkého právního města, městské právo, první zmínky o Opavě, problematiky dochování pramenů k počátkům Opavy jako města, diplomatika a paleografie – základní seznámení s listinou)
  • Příběh Martina z Opavy (středověké kronikářství, typy kronik, nejvýznamnější kroniky z českých zemí, slezští středověcí kronikáři)
  • Příběh opavského zámku (husitské války a Opava, opavští Přemyslovci, osudy opavského zámku, inventář opavského zámku)
  • Příběh žalářníka Lukáše (nejstarší opavské městské knihy, přísaha a její role v městské samosprávě a soudnictví)
  • Příběh Hlavní školy v Opavě (tereziánské a josefinské školství, reformy školství na přelomu 18. a 19. století, prameny k dějinám Hlavní školy v Opavě)

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

TÉMATA PŘEDNÁŠEK 2. CYKLU

  • Příběh kacíře Bolka (osudy vévody Bolka V. Opolského, jeho vztah k husitům i k Opavě, ale také problematiku přebírání informací mezi historiky a Bolkovo studium na univerzitě v Praze).
  • Příběh opavské měšťanky, podnikavé Anny Kateřiny (opavská měšťanka Anna Kateřina Achzenitová, poprvé provdanou Willeritovou, podruhé Dominackou z Karslbrunnu, která podnikala, vlastnila domy a pozemky a kromě toho ještě půjčovala peníze za fanty!)
  • Příběh opavské šlechtičny, podmanivé Maxmiliány (jedna z významných majitelek domu na dnešní Masarykově třídě, domu, kde v současnosti sídlí Ústav historických věd a ve kterém v době konání Opavského kongresu nocovali pruský král a korunní princ)
  • Příběh hudební Opavy (významné osobnosti na poli hudby, které byly nějak spjaty s Opavou a Opavskem)
  • Příběh poválečné Opavy (dějiny Opavy po druhé světové válce)

Vznik byl podpořen v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696.